อากรและภาษีนำเข้าสินค้า/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทำความเข้าใจพื้นฐานการประเมิน/คำนวณภาษีและอากรนำเข้า

วิธีการคำนวณอากรนำเข้าสินค้า

ไม่ว่าชิปเม้นท์จะเป็นของขวัญหรือไม่ก็ตาม ชิปเม้นท์นั้นต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า ตามที่ศุลการกรในประเทศปลายทางกำหนด ชิปเม้นท์จะต้องสำแดงต่อศุลกากรโดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ประเทศต้นทาง มูลค่าและปริมาณ แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการส่งสินค้า ชิปเม้นท์ที่ต้องเสียอากรจะต้องทำการชำระภาษี ซึ่งเป็นภาษีศุลกากรหรือภาษี/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บสำหรับสินค้าเมื่อขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

การคำนวณภาษีอากรขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ประเมินได้ของชิปเม้นท์ที่ต้องเสียภาษี สำหรับวัตถุประสงค์ของการคำนวณนี้ สินค้าที่ต้องเสียภาษีจะได้รับรหัสการจำแนกประเภทที่เรียกว่า Harmonized System code (ระบบนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

ภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มข้ามพรมแดน

ภาษีของรัฐ/ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเรียกเก็บสำหรับสินค้าที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนทางการเมือง (แม้ว่าจะมีเขตการค้าเสรีอยู่ทั่วโลก ) ภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มมักเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ซึ่งเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับการประเมินแล้ว

โดยทั่วไป การชำระอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับสินค้า แม้ว่า DHL Express จะให้ผู้ถือบัญชี DHL สามารถเลือกชำระแทนในนามผู้รับสินค้าหลังผ่านพิธีการศุลกากรแล้วก็ตาม

ในกรณีนี้ หลังการจัดส่งชิปเม้นท์ ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้จาก DHL สำหรับค่าอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราชำระไปในนามของลูกค้าปลายทาง รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการอีกเล็กน้อย

สินค้าที่ซื้อออนไลน์เพื่อใช้ส่วนตัว

คุณอาจถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์เนื่องจาก:

 • โดยทั่วไปแล้วอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่รวมอยู่ในราคาของสินค้าที่คุณสั่งซื้อออนไลน์ และอาจไม่รวมอยู่ในค่าจัดส่งที่คุณจ่ายให้กับผู้ค้าปลีกออนไลน์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการเฉพาะในเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีกออนไลน์ในขั้นตอนการเช็คเอาท์
 • เมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สินค้าเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่ได้มาจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ดังนั้นจึงเข้าข่ายสินค้าเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นเป็นภาษีศุลกากรหรือภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บสำหรับสินค้าเมื่อขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
 • เมื่อสินค้าไม่ได้จัดส่งภายในประเทศ (ภายในประเทศของคุณ) หรือภายในเขตพื้นที่ศุลกากรเดียวกัน เช่นสหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ชำระอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่หน่วยงานศุลกากรในท้องถิ่นของคุณเห็นสมควร
 • เพื่อให้มั่นใจว่าคูเรียร์ของ DHL สามารถส่งมอบสินค้าของคุณภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุดหลังจากที่สินค้าเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเขตพื้นที่ศุลกากรของคุณแล้ว DHL จะทำการชำระอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระสำหรับสินค้าในนามของคุณ
 • เมื่อ DHL ได้รับการชำระเงินอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มจากคุณเรียบร้อยแล้ว DHL จะส่งสินค้าไปให้คุณ
 • การชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ถ้ามี ขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นถูกส่งมาจากที่ใด รวมถึงประเภทของสินค้า มูลค่าธุรกรรม และน้ำหนักของสินค้า

เมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ คุณควรตรวจสอบเสมอว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของคุณจาก :

 • ประเทศของคุณ
 • ประเทศอื่น
 • ประเทศนอกเขตศุลกากรของคุณ

หมายเหตุ: มีการใช้กฎระเบียบที่แตกต่างกันเมื่อซื้อสินค้าเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์

ของขวัญที่ซื้อออนไลน์

"ของขวัญ" คือสิ่งที่ส่งโดยตรงจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และสินค้าดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของท้องถิ่นที่ระบุไว้

การสั่งซื้อและการชำระเงินสำหรับสินค้าที่มาจากนอกประเทศหรือนอกเขตศุลกากรของคุณ เพื่อจัดส่งไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ซื้อ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/คำจำกัดความของศุลกากรในการเป็น "ของขวัญ"

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฉันถูกเรียกเก็บอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยศุลกากรสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ เหตุใดจึงไม่รวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าจัดส่งสินค้า

 • โดยทั่วไปแล้วอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่รวมอยู่ในราคาของสินค้าที่คุณสั่งซื้อออนไลน์
 • เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ สินค้าเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่ได้มาจากประเทศที่คุณอาศัยอยู่
 • เมื่อสินค้าไม่ได้จัดส่งภายในประเทศ (ภายในประเทศของคุณ) หรือภายในเขตพื้นที่ศุลกากรเดียวกัน เช่นสหภาพยุโรป คุณมีหน้าที่ชำระอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่หน่วยงานศุลกากรในท้องถิ่นของคุณเห็นสมควร
 • เพื่อให้มั่นใจว่าคูเรียร์ของ DHL สามารถส่งมอบสินค้าของคุณภายในเวลาที่รวดเร็วที่สุดหลังจากสินค้าเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเขตพื้นที่ศุลกากรของคุณแล้ว DHL จะทำการชำระอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระสำหรับสินค้าในนามของคุณ
 • DHL จะปล่อยสินค้าให้คุณต่อเมื่อคุณชำระเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราได้ชำระไปในนามของคุณเท่านั้น

เหตุใดฉันจึงต้องชำระภาษีศุลกากร

แม้ว่าคุณจะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สินค้าเหล่านั้นยังต้องผ่านขั้นตอนการนำเข้าเพื่อนำสินค้านั้นออกจากคลังสินค้าของศุลกากร พิธีการศุลกากรขึ้นอยู่กับ:

 • ประเทศต้นกำเนิด
 • มูลค่าสินค้ารวมค่าขนส่ง
 • ปริมาณสินค้า
 • แต่ละประเทศจะมีกฎหมายศุลกากรของตนเอง และมีอัตราภาษีสำหรับสินค้าและมูลค่าสินค้าประเภทต่างๆ กำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทุกบริษัท DHL จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรในท้องถิ่นนั้นๆ DHL จึงทำการชำระภาษีศุลกากรในนามของผู้รับสินค้าเพื่อนำสินค้าออกจากคลังสินค้าของศุลกากรเมื่อสินค้ามาถึง

เมื่อฉันสั่งซื้อสินค้า ราคาดังกล่าวระบุว่ารวมค่าจัดส่งด้วย เหตุใด DHL จึงขอให้ฉันจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้พัสดุของฉันได้รับการจัดส่ง?

คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่มเติมใดๆ ให้กับ DHL แต่คุณจะถูกขอให้ชำระภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการนำเข้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรในประเทศของคุณตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

เหตุใดฉันจึงต้องชำระภาษีศุลกากรหากฉันได้รับพัสดุที่ระบุว่าเป็นของขวัญ?

ไม่ว่าชิปเม้นท์จะเป็นของขวัญหรือไม่ก็ตาม ชิปเม้นท์นั้นต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าตามที่ศุลกากรในประเทศปลายทางกำหนด ชิปเม้นท์จะผ่านด่านศุลกากรขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง มูลค่าและปริมาณสินค้า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการส่งสินค้า คุณจะต้องชำระอากรและภาษีนำเข้า/ภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต่อเมื่อมูลค่าของของขวัญสูงกว่าเกณฑ์ที่ศุลกากรในท้องถิ่นกำหนดไว้เท่านั้น

ทำไมฉันจึงถูกจำกัดมูลค่าและปริมาณสินค้าหากฉันสั่งซื้อสินค้าเพื่อใช้ส่วนตัว?

ทุกประเทศมีข้อจำกัดสำหรับสินค้านำเข้าสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการนำเข้าสินค้าในทางที่ผิด และเพื่อแยกสินค้านำเข้าระหว่างสินค้าสำหรับใช้งานส่วนบุคคล และสินค้าเพื่อการพาณิชย์

จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมบ้างหลังจากผ่านพิธีการศุลกากร?

ขึ้นอยู่กับมูลค่าและประเภทของสินค้าที่นำเข้า คุณอาจคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังต่อไปนี้ :

 • ภาษีศุลกากรขาเข้า (เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าชิปเม้นท์และค่าขนส่ง)
 • ภาษีท้องถิ่น/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าของ DHL
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎระเบียบ ถ้ามี